VARFÖR ALIF FÖRSKOLOR

parallax background

VARFÖR ALIF FÖRSKOLOR

Alif är en förskola som är lustfylld, spännande och kreativ. Vår lärande miljö är ständigt i förändring och av stor betydelse för barns lärande och där fantasi, kreativitet och mångfald är viktiga byggstenar. Vi ska ha ett utforskande arbetssätt och jobba bland annat med teman. Vid tema arbete kommer personalen att planera ämnet tillsammans med barnen. Detta arbetssätt bidrar till att träna flera färdigheter hos barnen så som ökad koncentrationsförmåga, att samarbeta i grupp och analysera samt få djupare kunskap inom ett område. På detta sätt vill vi ge barnen redskap för att reflektera, upptäcka, pröva och utveckla sin fulla potential genom konkreta upplevelser. Därför har personalen på Alif förskola en viktig roll i att vara förebilder och uppmuntra barnens nyfikenhet genom att ha en ständig pedagogisk medvetenhet och ge barnen tid i sitt utforskande och lärande.

Speciellt för denna förskola är mindre barngrupper. Alif förskola följer skolverkets nya rekommendationer vad gäller att ha en lämplig sammansättning, storlek och ålder på barngruppen. Verksamheten kommer att bestå av två avdelningar; 1-3 år och 3-5 år. Antalet barn i småbarnsgruppen kommer att vara 12 stycken och antalet barn i den äldre gruppen kommer att vara 12 stycken.

Lek och rörelse hör ihop. Genom lek lär sig barn känna sin kropp och utvecklar sin motorik. Vårt mål är att se till att barnen förbättrar sina motoriska färdigheter och blir självständiga. Alif förskola har därför som prioritet att skapa en lekfull verksamhet. Barnen ska dagligen få tillfällen till fysisk aktivitet såsom gymnastik/miniröris och utflykter.

Språk och kommunikation är grunden för att kunna och vilja mötas därför vill vi lägga extra vikt på barnens svenska språkutveckling. Vi vill även stärka barnens kulturella identitet genom att ge möjlighet till modersmålstöd till de barn som har ett annat modersmål än svenska.

All personal som kommer att jobba i Alif förskola ska ha rätt kompetens och erfarenhet för att kunna främja barnens lärande och utveckling.

Ovanstående arbetssätt innebär att vi kommer utforska, upptäcka och lära i ständig dialog med barnen och tillsammans skapar vi kunskap. I Alif förskola är alla barn värdefulla, unika och kompetenta!

  • En förskola som kombinerar lek och lärande på ett unikt sätt som bidrar till barnens utveckling
    - Moe A.
  • En trygg och säker förskola som arbetar aktivt för att ge barnen alla de förutsättningar som behövs för att utvecklas och bli bättre
    - Sara L.
  • Alif förskolor är jätte duktiga på att förstå barn och utveckla deras förmågor utefter de behov som finns.
    - Lina S

+070 12 34 567